Podział majątku

Wszystko o podziale majatku

Separacja a wspólny majątek małżonków

1 czerwiec 2013. Kategoria: Rozdzielność majątkowa. Komentarzy: 90.

Separacja jest to instytucja należąca do prawa cywilnego obok rozwodu. Separacja jest orzekana przez sąd, gdy nastąpił rozkład pożycia małżeńskiego. Jednak rozkład ten nie musi być trwały tak jak ma to miejsce w sprawie rozwodowej. Po orzeczeniu separacji przez sąd, każdy z małżonków ma prawo wystąpić z żądaniem o rozwód lub zniesienie separacji.

Unieważnienie małżeństwa

9 październik 2012. Kategoria: Uncategorized. Komentarzy: 114.

Małżeństwo można unieważnić jedynie tylko w przypadku, gdy zostało ono nieważnie zawarte. Po unieważnieniu małżeństwa małżonkowie powracają do stanu przed zawarciem związku oraz wracają do swoich poprzednich nazwisk.

Wspólne dzieci

W przypadku, gdy dwoje ludzi posiadało dzieci, w wyroku unieważniającym małżeństwo sąd również orzeka o władzy rodzicielskiej nad wspólnym dziećmi oraz ustala kontakty rodziców z dzieckiem. Orzeczeniu tym również znajdują się informacje dotyczące alimentów na dzieci, wysokość alimentów oraz sposób wypłaty.

Świadczenia alimentacyjne

W wyroku unieważniającym, sąd orzeka również o obowiązku alimentacyjnym. Ta strona, która zawarła małżeństwo w złej wierze jest uznana jako winna, i to ona będzie ponosiła winę rozkładu pożycia w przypadku rozwodu.

Pozew rozwodowy

19 wrzesień 2012. Kategoria: Uncategorized. Komentarzy: 99.

Pozew jest naturalnie dopiero pierwszym z wielu szczebli, po której będziemy musieli się wspiąć aby dosięgnąć upragniony przez nas owoc w postaci rozwodu. Pismo musi zostać złożone przez nas osobiście lub naszego pełnomocnika w sądzie. Powinniśmy wcześniej stwierdzić czy wnioskowanie o rozwód w ogóle będzie zasadne. Co to oznacza że rozwód jest zasadny? Chodzi o to, aby rozpad pożycia między małżonkami był trwały i zupełny.

Pozew rozwodowy może umieścić każdy z małżonków, strona składająca wniosek określana jest tutaj powodem. Należy pamiętać, iż do pozwu powinna być uiszczona opłata za niego w wysokości 600zł.

Majątek po ustaniu wspólności małżeńskiej

6 wrzesień 2012. Kategoria: Uncategorized. Komentarzy: 104.

Jak rozporządzić majątkiem wspólnym po ustaniu wspólności małżeńskiej?

Ustanie wspólności majątkowej

Wspólność majątkowa powstała podczas zawierania małżeństwa ustaje z momentem ustania małżeństwa. Wspólność majątkowa może jednak ustać także na skutek umowy notarialnej lub orzeczenia sądu. Wspólność majątkowa małżeńska nie ma udziałów, jednak z momentem, kiedy wspólność ta ustaje, udziały się pojawiają. Ewentualna umowa zbycia udziału w całym majątku musi być zawarta w formie aktu notarialnego.

Rozporządzanie majątkiem

Najprościej rozporządzać majątkiem po ustaniu wspólnoty, gdy małżonkowie są zgodni. Jednak jak pokazuje życie - stosunki między (byłymi) małżonkami nie zawsze umożliwiają dojście do porozumienia. Do sądu zostaje skierowany wniosek z uzasadnieniem, dlaczego rozporządzenie rzeczą, mimo braku zgody współmałżonka, jest celowe. Sąd ma zawsze na uwadze cel zamierzonej czynności oraz interes małżonków oraz ich wspólnego potomstwa.

Wniosek o podział majątku

14 sierpień 2012. Kategoria: Uncategorized. Komentarzy: 78.

W momencie zawarcia małżeństwa powstaje wspólność majątkowa. Trzeba pamiętać, że o tym czy dana rzecz należy do wspólnego majątku decyduje moment nabycia danego przedmiotu przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Jednak zasada, z którą wspólność majątkowa powstaje z chwilą zawarcia małżeństwa nie jest bezwzględna. W sytuacji, gdy dojdzie do śmierci jednego z małżonków, rozwodu czy unieważnienia zawartego związku ustawowa wspólność majątkowa ustaje.

Ustanie wspólności majątkowej

Jednak istnieją możliwości, w których wspólność ta może ustać nawet w trakcie istniejącego małżeństwa. Dzieje się tak, gdy:

  • zostanie zawarta umowa majątkowa;
  • dojdzie do rozwiązania umowy wspólności majątkowej;

Rozdzielność majątkowa wstecz

7 sierpień 2012. Kategoria: Uncategorized. Komentarzy: 95.

Zgodnie z przepisami jest możliwość ustalenia rozdzielności majątkowej z ważnych powodów, taką decyzje ustanawia sąd . Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem wydania wyroku, istnieje możliwość, aby taka rozdzielność majątkowa była ustanowiona z datą wcześniejszą niż dzień wytoczenia powództwa, zazwyczaj dzieje się tak, gdy małżonkowie żyją w rozłące.

Sąd podejmując decyzję o rozdzielności majątkowej z datą wstecz bierze pod uwagę wyjątkowe okoliczności danej sytuacji oraz rozważa nie tylko interes rodziny, ale również bierze pod uwagę ewentualność pokrzywdzenia tych wierzycieli, których należności powstały w okresie objętym wstecznym działaniem orzeczenia. Bardzo ważne jest to czy już wcześniej istniały powody ważne do zniesienia wspólności, ponieważ ustalenie takiej rozdzielności majątkowej będzie możliwe tylko, wtedy gdy w dacie wcześniejszej istniały powody do zniesienia wspólności. Powodami do ustanowienia takiej decyzji przez sąd może być:

Rozliczenie małżonków

5 lipiec 2012. Kategoria: Uncategorized. Komentarzy: 97.

Każdy obywatel w wieku produkcyjnym zobowiązany jest do rozliczenia PIT-u. Rozliczyć można się pojedynczo, ale również istnieje możliwość wspólnego rozliczenia w przypadku małżeństw. Jednak koniecznym warunkiem jest to, aby małżonkowie przez cały rok rozliczeniowy pozostawali we wspólnocie majątkowej.

Również rodzic wychowujący samotnie dziecko ma prawo do wspólnego rozliczenie się. Wspólne rozliczanie małżonków dotyczy jedynie dochodów, które opodatkowane są na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Bardzo ważne jest to, aby w zeznaniach podatkowych osoby te pilnowały kolejności „podatnik” oraz „małżonek”. Zeznanie podatkowe należy złożyć w określonym urzędzie skarbowym zgodnie z miejscem zamieszkania małżonków. W sytuacji, gdy maja oni inne miejsca zamieszkanie należy wybrać miejsce jednego z nich.

Zniesienie separacji

28 czerwiec 2012. Kategoria: Uncategorized. Komentarzy: 86.

Separacja małżeńska jest to sposób rozwiązania wspólnoty małżeńskiej bez prawa wstępowania przez małżonków w nowy związek małżeński.

Spotykamy dwa rodzaje separacji: faktyczną i prawną. Ta pierwsza jest następstwem zachowań samych małżonków. Polega na ustaniu wspólnego pożycia między małżonkami, czego przejawem jest wygaśnięcie między nimi więzi fizycznej, duchowej i gospodarczej. Separacja prawna jest wynikiem orzeczenia sądu.

W przypadku, gdy małżonkowie przebywający w separacji się pogodzą, mają prawo stać się znów małżeństwem. Zobowiązani są w tym celu udać się do sądu o zniesienie separacji, nie jest konieczne ponowne zawieranie związku małżeńskiego. Decyzje o zniesieniu separacji podejmuje sąd rejonowy zgodnie z miejscem zamieszkania małżonków lub miejscem ich pobytu. Aby doszło do rozpoczęcia postępowania obydwoje z małżonków muszą wnieść zgodny wniosek. Sąd rejonowy przeprowadza sprawę i wydaje postanowienie o zniesieniu separacji. Od momentu uprawomocnienia się wyroku obydwoje z małżonków stają się pełnym małżeństwem.

Majątek wspólny małżonków

18 czerwiec 2012. Kategoria: Uncategorized. Komentarzy: 68.

Po zawarciu małżeństwa przez dwie osoby, między nimi w tym momencie powstaje wspólność majątkowa zgodnie z ustawą. Wspólność majątkowa są to wszystkie przedmioty nabyte podczas trwania małżeństwa przez obojga małżonków lub tylko jednego z nich. Przedmioty, które nie zaliczają się do wspólnoty majątkowej, to te które należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Czyli rzecz zakupiona przed zawarciem małżeństwa nie będzie się wliczała do majątku wspólnego.

Do wspólności majątkowej wliczamy:

  • wynagrodzenie za pracę oraz inne przychody;
  • dochody ze wspólnego majątku, jak również i z majątku osobistego ;
  • oraz wszystkie środki zgromadzone na rachunku otwartym i pracowniczym.

Obowiązek alimentacyjny

15 czerwiec 2012. Kategoria: Uncategorized. Komentarzy: 93.

Na każdym z rodzicu leży obowiązek alimentacyjny, ich zadaniem jest zapewnić dziecku środki utrzymania oraz w miarę potrzeby środki wychowawcze. W niektórych sytuacjach, obowiązek alimentacyjny spada na krewnych w linii prostej. Matka dziecka, która nie jest związana z ojcem ma prawo od niego żądać alimentów szczególnych. Szczególnego typu alimenty są to alimenty, które mają na celu pokrycie wszelkich kosztów związanych z ciążą i porodem oraz koszty utrzymania trzymiesięcznego w okresie porodu.